Producten

Circulatie- of bereikbaarheidsplannen helpen om steden en gemeenten veiliger, meer leefbaar, gezonder en beter bereikbaar te maken door verkeersstromen slimmer te organiseren. MINT ondersteunt lokale overheden doorheen het hele proces: van het formuleren van doelstellingen op maat van de stad of gemeente tot het uitwerken van concrete maatregelen op het terrein en het begeleiden van een doordacht participatietraject. Een circulatieplan staat of valt immers met het voldoende en tijdig betrekken van de burgers en stakeholders.

Een regionaal verkeersmodel is een macroscopisch model dat een duidelijk inzicht geeft in het functioneren van het verkeer in zijn geheel. MINT is topexpert op vlak van correct gebruik van deze verkeersmodellen als analyse- of prognose-instrument om de effecten van maatregelen, infrastructuurprojecten of ruimtelijke ontwikkelingen te evalueren.

De fiets is het meest duurzame, goedkoopste en gezondste vervoermiddel. Veel van onze verplaatsingen zijn perfect befietsbaar. Bij MINT zijn we overtuigd dat een sterk fietsbeleid korte en middellange verplaatsingen met de fiets moet stimuleren door te zorgen voor veilige en comfortabele verkeersomgeving voor fietsers, zowel op fietspaden als in gemengd verkeer. Ook fietsparkeren, beleid en organisatie, communicatie en monitoring zijn daarbij van groot belang. We werken dan ook graag mee aan de opmaak van fietsbeleidsplannen en studies rond fietsinfrastructuur. MINT heeft al heel wat ervaring opgebouwd rond bijvoorbeeld tracékeuzes voor fietssnelwegen of het ruimtelijk inpassen van fietsroutes. Voor de Vlaamse Overheid gingen we al verschillende keren op zoek naar de fietsstad en fietsgemeente van het jaar.

In een infrastructuurontwerp bundelen verschillende disciplines de krachten om een geïntegreerd ontwerp te bekomen. MINT werkt mee aan diverse infrastructuurstudies op verschillende schaalniveaus en voor alle vervoersmodi. Streefbeelden voor een bepaald wegtraject, start- en projectnota’s voor fietssnelwegen, herinrichtingsstudies voor dorpskernen, kruispuntevaluaties, V-plannen en rijcurvesimulaties behoren tot de brede waaier van onze infrastructuurstudies.

MINT ontwikkelt lokale verkeersmodellen om inzicht te bieden in de verkeerstromen in een bepaalde stad, gemeente of regio. Zo kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen wat doorgaand en lokaal verkeer is of specifieke knelpunten detecteren. Met een lokaal verkeersmodel kunnen we ook varianten van mogelijke maatregelen of wijzigingen evalueren op effectiviteit. Deze modellen zijn onder meer inzetbaar als ondersteunend instrument bij gemeentelijke mobiliteitsplannen of effectenstudies en kunnen helpen bij het verwerven van draagvlak bij diverse betrokken actoren.

Een microsimulatie is een verkeersmodel dat het gedrag van elke individuele weggebruiker (gemotoriseerd verkeer, fietser of voetganger) en hun interactie met elkaar simuleert. Met een microsimulatie creëren we een uiterst realistisch en gedetailleerd beeld van een bestaande of toekomstige verkeerssituatie. Dit laat toe om de impact van bepaalde maatregelen of ontwikkelingen te testen op de reële verkeerssituatie. Werkt een rotonde beter dan een verkeerlichtengeregeld kruispunt? Hebben fietsers voldoende tijd om over te steken? Is de doorstroming van het openbaar vervoer gegarandeerd? Allemaal vragen waarop MINT met een microsimulatie een antwoord kan bieden.

Minder Hinder is een strategie om hinder bij infrastructuurwerken te voorkomen, te milderen en te remediëren. MINT heeft heel wat ervaring met Minder Hinder-processen, zowel langs de zijde van de aannemer als van de bouwheer. Een doordachte planning en fasering van de werken staat steeds centraal. Zo proberen we de impact op het dagelijks leven van mensen te beperken en tegelijkertijd de voortgang van de werken te waarborgen.

Een MOBER of mobiliteitseffectenrapport beschrijft het mobiliteitsprofiel van een geplande ruimtelijke ontwikkeling en onderzoekt de impact van de mobiliteitseffecten op de omgeving. Op basis daarvan worden maatregelen en aanbevelingen geformuleerd om de effecten in goede banen te leiden. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 verplicht de opmaak van een MOBER voor projecten die boven de vastgestelde ondergrens liggen. MINT heeft ruime ervaring met de opmaak van MOBER’s. Ook de discipline mobiliteit in een milieueffectrapport (MER) kent voor ons geen geheimen.

Een lokaal mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen een stad of gemeente, samen met verschillende andere actoren, een duurzaam mobiliteitsbeleid kan voeren. MINT begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, maar ook bij het uitwerken van specifieke deelvisies en actieplannen rond bijvoorbeeld fiets, parkeren, zwaar vervoer of schoolomgevingen. Onze ervaring met de opmaak van regionale mobiliteitsplannen voor verschillende vervoerregio’s komt hierbij ook goed van pas.

Een mobiliteitstoets is een ‘lightversie’ van een MOBER en wordt opgemaakt voor projecten die onder de vastgestelde ondergrens voor een MOBER liggen maar toch een impact op mobiliteit kunnen hebben. In een mobiliteitstoets wordt voornamelijk kwalitatief gekeken naar de draagkracht van de omgeving en de potentiële knelpunten. Ook voor de opmaak van een mobiliteitstoets ben je bij MINT aan het juiste adres.

MINT is marktleider op vlak van opmaak en ontwikkeling van verkeersmodellen, gaande van landelijke en regionale tot lokale verkeersmodellen. We gaan daarbij het gedrag van mensen vertalen in verschillende keuzeprocessen en wiskundige algoritmes zodat we deze als een verklarend prognose-instrument kunnen gebruiken. In een “agent-based” model wordt zo een simulatie van het verplaatsingsgedrag van elke individuele inwoner doorgevoerd. MINT is steeds verder op zoek naar methodes en manieren om verkeersmodellen verder te verfijnen en nauwkeuriger te maken en nieuwe trends in de mobiliteitswereld te implementeren in het verkeersmodel.

Openbaar vervoer rijdt vaak in drukke verkeersomgevingen, over wegen die ook door andere vervoersmodi worden gebruikt. Door de toenemende verkeersdrukte is de stiptheid in de dienstuitvoering afgenomen, terwijl de kwaliteitseisen van de reiziger zijn gestegen. MINT is actief in het uitvoeren van verschillende studies rond openbaar vervoer, steeds vanuit de ambitie om de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer te verbeteren en redenerend vanuit het STOP-principe. Wij voeren onder meer doorstromings- en potentieelanalyses uit om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren, leveren advies rond vervoer op maat en werken mee aan de uitbouw van OV-knopen zoals hoppinpunten.

Weinig thema’s binnen de mobiliteit roepen zoveel discussie op als parkeren, door verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. Parkeeronderzoek is de eerste stap bij het uitbouwen van een duurzaam parkeerbeleid: objectieve resultaten zorgen immers voor draagvlak om maatregelen te nemen. MINT begeleidt steden en gemeenten zowel bij de uitvoering van een parkeeronderzoek als bij het vormgeven van een parkeerbeleid en de bijhorende parkeerverordening. We geven ook advies over de exploitatie en de financiële haalbaarheid van parkeervoorzieningen of denken mee na over het ontwerp van parkeergarages.

Een modal shift realiseren en de verkeersveiligheid verhogen gaan hand in hand. Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor actieve weggebruikers, is dan ook voor Vlaanderen, lokale besturen én bedrijven een topprioriteit. MINT ondersteunt lokale overheden, provincies, vervoerregio’s en Vlaanderen in hun verkeersveiligheidsbeleid. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor een bedrijfsvervoerplan met verkeersveiligheid als speerpunt. Bovendien voeren we verkeersveiligheidsaudits uit waarbij we de ontwerpkenmerken van infrastructuurprojecten op vlak van verkeersveiligheid op verschillende momenten in de ontwerpfase toetsen.

Big data zijn gegevens uit een veelheid aan grote databronnen zoals socio-demografische en socio-economische gegevens, verkeerstellingen, floating car data, informatie uit de On Board Units (OBU) van vrachtwagens,… MINT gebruikt deze big data als input voor ander studiewerk, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van verkeersmodellen, of voor het analyseren van problemen zoals sluipverkeer.

Een vrachtmodel is een verkeersmodel dat goederenstromen in kaart brengt voor alle vervoerwijzen: over de weg, over het spoor, via de binnenvaart of zelfs intermodaal vervoer. MINT werkt voor de modellering van vrachtverkeer met aangepaste modellen die specifiek aandacht hebben voor de voertuigmodellering en allerlei logistieke aspecten zoals intermodale terminals en distributiecentra.