In Kortrijk zijn heel wat stadsvernieuwingsprojecten gebeurd of lopende. Elk van deze projecten vraagt naar specifieke aanpassingen van de verkeerscirculatie binnen Kortrijk. Om het overzicht te bewaren vraagt de stad Kortrijk een afstemming van alle voorstellen tot een totaalbeeld van de circulatie in het Kortrijkse stadscentrum en het gebied ten zuiden ervan. Met het doorlopen van een analysefase, een conceptfase en een uitwerkingsfase werden circulatiemaatregelen op korte en op middellange termijn uitgewerkt.

Op basis van doelstellingen, randvoorwaarden en evaluatiecriteria is de verkeerscirculatie uitgewerkt. De vele randvoorwaarden leidden tot een opdeling van het studiegebied in verschillende deelgebieden. De circulatiemaatregelen werden per deelgebied uitgewerkt. Een bundeling hiervan resulteerde in drie scenario’s voor het ganse studiegebied. De scenario’s zijn geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria en het verkeersmodel van Kortrijk. Er werd een scenario op korte en op middellange termijn doorgerekend met het verkeersmodel van de stad.