Samen met Veneco maakt MINT het lokaal mobiliteitsplan voor de gemeente Nazareth op. In het verleden maakte MINT al een fietsbeleidsplan op voor de gemeente. Naast dit fietsbeleidsplan vormt het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent steeds een belangrijk structureel en inhoudelijk kader voor de opmaak van het lokaal mobiliteitsplan Nazareth.

In de oriëntatiefase zijn bestaande plannen, studies en beleidsdocumenten bestudeerd en zijn de voornaamste kansen en knelpunten van de mobiliteit in Nazareth in kaart gebracht. Verder zijn in de oriëntatienota het (verkeers)planologisch kader, de ruimtelijke structuur, het verplaatsingsgedrag en de bestaande mobiliteitsnetwerken in kaart gebracht.

In de synthesefase zijn verschillende scenario’s voor een aantal mobiliteitsthema’s verkend. Zo zijn de missing links in het fietsroutenetwerk bepaald (met behulp van een eigen ontwikkelde fietspotentietool), is er een nieuwe wegencategorisering toegepast, zijn er mobiliteitskamers afgebakend en is er een nieuw snelheidsplan uitgewerkt.

In de beleidsplanfase zijn de definitieve keuzes beleidsmatig verankerd. Het beleidsplan zal bijgevolg een structureel kader vormen voor het mobiliteitsbeleid waarbinnen concrete mobiliteitskeuzes in de gemeente Nazareth gemaakt en verklaard kunnen worden.