Net zoals voor Nazareth en Lievegem, maakt MINT samen met Veneco het lokaal mobiliteitsplan voor de gemeente Wachtebeke op. De opmaak van het mobiliteitsplan verloopt in drie fasen: de oriëntatiefase, de synthesefase en de beleidsplanfase. Het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent vormt steeds een belangrijk structureel en inhoudelijk kader voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan Wachtebeke.

In de oriëntatiefase werd het planologisch kader, de ruimtelijke structuur, het verplaatsingsgedrag, de bestaande en geplande mobiliteitsnetwerken en de voornaamste kansen en knelpunten van Wachtebeke in kaart gebracht. De kansen en knelpunten werden gedetecteerd op basis van intensieve dialogen met de gemeente, studie van bestaande plannen, studies en beleidsdocumenten en terreinwerk.

In de synthesefase werd bijkomstig onderzoek verricht naar onder andere de schoolomgevingen, ongevallen en vrachtverkeer. Vervolgens werden de doelstellingen voor het lokale mobiliteitsbeleid samen met de gemeente bepaald binnen het kader van de doelstellingen van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio. In de uitwerking van de thema’s en netwerken lag de focus op de nieuwe wegencategorisering met afbakening van lokale mobiliteitskamers en fix the mix-zones, de fietsnetwerken en het vrachtroutenetwerk: netwerken waarvoor de vervoerregio de regionale basis heeft uitgetekend, maar die op lokaal niveau verder in detail uitgewerkt werden. Bijzondere aandacht ging ook naar de interactie tussen de netwerken van de verschillende modi en de opmaak van een nieuw snelheidsplan.

In de beleidsplanfase zullen de keuzes uit de synthesefase beleidsmatig verankerd worden. Keuzes die in de synthesefase nog niet gemaakt werden, zullen in de beleidsplanfase definitief beslist worden. Het beleidsplan zal bijgevolg een structureel kader vormen voor het mobiliteitsbeleid om concrete mobiliteitskeuzes in de gemeente Wachtebeke te kunnen maken en verklaren.