ADD Architecture wil op een site gelegen ter hoogte van de Hof Ter Wellelaan te Beveren een nieuw woonproject realiseren. Het woonproject bevat de ontwikkeling van 43 wooneenheden, een parkeergarage voor 40 voertuigen en 155 fietsen en een bovengrondse parking voor 14 voertuigen.

In de mobiliteitstoets werd de planningscontext en het multimodaal bereikbaarheidsprofiel  gedetailleerd omschreven. Vervolgens werd op basis van kencijfers een schatting gemaakt van de toekomstige verkeerproductie- en attractie in het mobiliteitsprofiel. Daarnaast werd ook een raming gemaakt van de parkeerbehoefte voor zowel voertuigen als voor fietsers.

In de confrontatie tussen het bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel werd de toekomstige verkeersgeneratie toegedeeld op het omliggende wegennet voor zowel de ochtendspits als de avondspits.  Daarnaast werd ook een evaluatie gemaakt die nagaat of het aantal voorziene parkeerplaatsen van de woonontwikkeling voldoende is.

Als laatste worden enkele milderende en verbeterende maatregelen genoteerd. Dit voor zowel het woonproject in het algemeen, als voor het fietsparkeren en autodelen. Deze milderende en verbeterende maatregelen zijn voornamelijk maatregelen die trachten het gebruik van duurzame vervoersmodi te stimuleren en het gebruik van de auto tot het minimum te beperken.

(Figuur opgemaakt door ADD Architecture)