Het doorstromingsonderzoek streeft naar een optimalisatie van de doorstroming van de openbaar vervoersas van tramlijn 4 in Gent. Er zijn drie deelgebieden nauwkeurig geïnventariseerd aan de hand van verkeerstellingen en ritanalyses om de wachttijden op de verschillende segmenten van de tramlijn in kaart te brengen.

Hoewel de doorstroming van het openbaar vervoer als insteek voor de studie diende, bepalen het grote aantal zachte weggebruikers in Gent in grote mate de verkeersafwikkeling. Aanpassingen aan lichtenregelingen met een verhoogde prioriteit voor het openbaar vervoer, meer ruimte voor zachte weggebruikers, bijkomende detectiepunten voor het openbaar vervoer, circulatiemaatregelen … zijn maar enkele van de maatregelen die samen tot scenario’s werden gebundeld. Deze scenario’s zijn in de laatste fase van de studie op basis van vuistregels, rekenregels en microsimulaties getoetst aan de haalbaarheid (ruimtelijk, kostprijs en leefbaarheid) om zo te komen tot een voorkeursscenario.