Samen met OMGEVING onderzoeken we in opdracht van Beliris de haalbaarheid en inplanting van cyclostrades langs spoorlijnen 26, 28, 50a, 124 en 161 in Brussel.

In een eerste fase ontwikkelen we een visie op cyclostrades door een stedelijke omgeving. We kijken hierbij verder dan het infrastructurele verhaal alleen. We focussen ons ook op de juridische en technische haalbaarheid, kost, draagvlak, stedelijke integratie, klimaatadaptatie, samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, comfort én veiligheid! Op basis van de visie op cyclostrades door de stad maken we een afwegingskader. In de volgende fase onderzoeken we verschillende mogelijke tracés en toetsen deze af aan het opgesteld afwegingskader. We gaan op zoek naar (een) voorkeurstracé(s) en gaan de haalbaarheid hiervan na in de laatste fase van de studie.

Cyclostrades kunnen verschillende vormen aannemen: van fietsstraten, van de rijbaan afgescheiden fietspaden tot fietswegen langs spoorwegen of kanalen. Afwegingscriteria rond veiligheid en comfort bepalen mee welke infrastructuur op welke locaties gewenst is. Afhankelijk van de categorisering van de weg voor het privaat gemotoriseerd verkeer, de toegelaten snelheden en de aanwezigheid van tramverkeer wordt vanuit het veiligheidsoogpunt geopteerd voor al dan niet fysiek van de rijbaan gescheiden fietspaden, gemarkeerde fietspaden of fietsstraten met gemengd verkeer. Ter verbetering van de veiligheid aan lichtengeregelde kruispunten kan voor fietsers pre-green voorzien worden: zo kunnen reeds wachtende fietsers conflictvrij de gewenste beweging maken op het kruispunt.