In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv heeft MINT een flankerend maatregelenpakket opgemaakt voor de herbouw van de brug in de Jozef Simonslaan. Eén van de onderdelen van dit maatregelenpakket is een aangepast circulatieplan voor de kern van Oelegem. Het voorgestelde circulatieplan binnen de projectnota blijkt echter niet volledig uitvoerbaar omdat de bestaande lijnvoering van De Lijn in conflict komt met het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Oud-Strijdersstraat. Na onderzoek van de verschillende mogelijkheden heeft de gemeente, mede op vraag van de handelaars, besloten om de Oud-Strijdersstraat toch als een tweerichtingsstraat te behouden.

In voorliggende studie is het circulatieplan uit de projectnota aangepast en verder uitgewerkt. De impact van de gewijzigde circulatiekeuze is geanalyseerd aan de hand van telgegevens, de knelpunten zijn opgelijst en de maatregelen zijn verder verfijnd en geoperationaliseerd.