Er is nood aan permanente en nauwkeurige metingen om evoluties van het wegverkeer in Vlaanderen in kaart te brengen. In deze studie onderzoeken we samen met BE-Mobile op welke manier betrouwbare en gebiedsdekkende verkeerstellingen georganiseerd kunnen worden.

In de eerste fase van de studie gaan we op zoek naar hoe de buurlanden op grote schaal verkeersgegevens verzamelen. Er worden contacten gelegd met onze buurlanden. In Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden geen nieuwe technologieën gebruikt, maar er wordt wel op kleine schaal geëxperimenteerd.

Het tweede deel starten we met een literatuurstudie die naast de bijkomende overlegmomenten met de buurlanden, extra informatie biedt naar kwalitatieve eigenschappen van de meetmethodes en de verzamelde meetgegevens.

Aan de hand van een reeks netwerkscenario’s stellen we een prioriteitenlijst op. Deze kan toegepast worden bij het gefaseerd uitrollen van een permanent meetnetwerk op het onderliggend wegennet.

We brengen de minimale vereisten voor de beleidstoepassingen in kaart en we houden hiermee rekening bij het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen. In totaal worden vier structurele oplossingsrichtingen voorgesteld waarbij alle meetlocaties gebruik maken van eenzelfde meetmethode.

In het derde deel van deze studie werken we een plan van aanpak uit voor het structureel opmeten van verkeersintensiteiten op het onderliggend weggennet. Het plan van aanpak biedt een overzicht van te volgen stappen om intensiteiten op het onderliggend wegennet structureel op te meten en de uitrol van een nieuw meetnetwerk succesvol te realiseren. Daarnaast werken we een voorstel uit voor de monitoring van de datakwaliteit. We stellen voor om te starten met een beheersbare set aan validatietesten. Gaandeweg kan de kwaliteitscontrole verder uitgebreid worden op basis van opgebouwde ervaring op het onderliggend wegennet.

In het laatste deel van de studie wordt bekeken hoe de tellingen gebruikt kunnen worden om over de jaren heen consistente cijfers te kunnen rapporteren over de voertuigprestaties in Vlaanderen. Door meer of minder tellingen te gebruiken kan immers de rapportage van de voertuigprestaties veranderen, terwijl er over de jaren heen net consistente cijfers gerapporteerd worden waar geen sprongen in zitten te gevolge van een verschillend aantal tellingen dat gebruikt is voor de opmaak van deze cijfers.