MINT heeft samen met Goudappel voor de zeehavens van Gent en Terneuzen een verkennende studie uitgevoerd omtrent het personenvervoer via het spoor in de havens van Gent en Terneuzen. Dit project kaderde in de ruimere ISOCRIP-studie omtrent goederenverkeer via het spoor in de haven. De te beantwoorden vraag was: wat zijn de mogelijkheden van personenverkeer via het spoor in de haven en op welke manier zou dit verkeer interageren met het goederenverkeer?

MINT stond enerzijds in voor de verzameling en verwerking van de informatie aan Belgische zijde. Dit ging zowel over bevraging van privébedrijven omtrent hun visie op dit project alsook het gericht zoeken naar potentiele subsidiebronnen. De tweede (en belangrijkste) taak van MINT binnen dit project omvatte een potentieelanalyse van het aantal reizigers/reizigerskilometers die gebruik zouden maken van deze nieuwe verbinding.

Concreet ontwikkelde MINT hiervoor een eigen applicatie waarmee op basis van algemeen geaccepteerde VF-curves, Google Maps reistijdbevragingen en een fijnmazig modelnetwerk het potentieel kon bepaald worden voor verschillende projectvarianten. De resultaten van deze potentieelberekeningen konden dan verder in het analyseproces gebruikt worden om reizigersinkomsten en investeringskosten te gaan bepalen.