De Werkvennootschap zet haar schouders onder complexe mobiliteitsprojecten. Om de hinder tijdens deze projecten zo goed mogelijk te kunnen inschatten en beperken, wordt beroep gedaan op de expertise van MINT.

MINT wordt ingeschakeld bij het Minder Hinder-team verantwoordelijk voor de herinrichting van het noordelijk deel van de R0 (bepalen MH-maatregelen, hinderbewust ontwerpen, opmaak faseringen, monitoring). Daarnaast worden onze kennis en ervaring ook ingeschakeld bij het Minder Hinder-team dat verantwoordelijk is voor de overkoepelende coördinatie van alle projecten op het programma Werken aan de Ring (afstemmen werven en faseringen met het oog op het mitigeren van de hinder, stakeholder management).

Op basis van onze expertise met verkeersmodellen zijn we in staat om voor de verschillende projecten of scenario’s de te verwachten hinder in kaart te brengen. Deze wordt weergegeven aan de hand van verschillenplots, XT-plots, reistijden, … om de impact van de hinder tijdens de werken in te schatten. Aan de hand van de inschattingen van MINT worden vervolgens maatregelen bepaald om de hinder tijdens de werken te beperken.