MINT heeft in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) FLOMOVE ontwikkeld, een Fijnmazig Lokaal propagatieModel voor Verkeer. FLOMOVE geeft jaarlijks informatie over (wettelijk en daadwerkelijk gereden) snelheden en intensiteiten op alle openbare wegen in Vlaanderen. De VMM zal FLOMOVE gebruiken en ter beschikking stellen van andere entiteiten om de impact op het milieu inzichtelijk te maken tot op het lokale niveau (luchtverontreiniging, CO2-uitstoot en geluidshinder).

Voor deze opdracht bundelden MINT, Be-Mobile en DAT.Mobility hun krachten. Be-Mobile stond in voor de aanlevering van het verkeersnetwerk, de realistische snelheden op basis van Floating Car Data, de koppeling van meetgegevens aan het verkeersnetwerk en tot slot de tijdsprofielen om de modelresultaten op te schalen naar jaartotalen.

MINT vormde het aangeleverde verkeersnetwerk van Be-Mobile om tot een modelnetwerk, waarbij de herkomst-bestemmingsmatrices van het bestaande verkeersmodel van Vlaanderen overgenomen werden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Daarnaast werd dit model verder gekalibreerd op basis van de meetgegevens die door Be-Mobile reeds aan het netwerk werden gekoppeld.

Als laatste zorgde Dat.Mobility voor een gedetailleerde node-to-node-toedeling van het verkeer, op basis van het adressenbestand van Vlaanderen.